смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60. 0 (432) 58-70-44
Вороновицька територіальна громада

Регламент роботи Вороновицької селищної ради

РОЗДIЛ I. Загальнi положення

Стаття 1. Порядок дiяльностi селищної ради, її органiв та посадових осiб визначається Конституцiею України, законами України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” та “Про статус депутатiв мiсцевих рад”, iншими законодавчими актами i цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент селищної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, пiдготовки i розгляду нею питань, прийняття рiшень ради про затвердження порядку денного сесії та iнших процедурних питань, а також порядок роботи сесії .

Стаття 3. Засiдання селищної ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелiк, функцiональна спрямованiсть i порядок органiзацiї роботи постiйних комiсiй визначаються цим Регламентом та Положенням про постiйнi комісії , що затверджуються радою.

Стаття 5. Селищна рада може утворювати тимчасовi контрольнi комісії у вiдповiдностi із ст.48 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”.

Строк повноважень ради – п’ять років.

РОЗДIЛ II. Сесiя селищної ради

Стаття 6. Селищна рада проводить свою роботу сесiйно вiдповiдно до ст.46 Закон  України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”.

Селищна рада здійснює свою роботу  згідно з  планом роботи ради,  який  складається на рік і затверджується  на сесії.  При  необхідності  можуть  вноситися  зміни в план роботи ради.

Стаття 7. Засiдання сесії селищної ради  можуть   бути   ранковими  та   вечірніми.   Ранкові   засідання,   як правило, відбуваються з 10 до 14 години, вечірні засідання   з  15 до 17 години, з перервами по 15 хвилин через кожнi двi години роботи. Селищна рада може встановлювати iнший порядок роботи. Перед кожним засiданням проводиться реєстрацiя депутатiв.

Першу сесiю селищної ради скликає селищна територіальна виборча комісія не пiзнiш як через два тижні пiсля реєстрації новообраних депутатів у правомочному складi.   Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії.  Вiн iнформує раду про пiдсумки виборiв депутатiв i визнання їх повноважень.

Стаття 8. Наступнi сесії ради скликаються селищним головою в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал,земельні питання один раз в місяць.

8.1. У разі необхідності вирішення термінових питань територіальної громади та окремих випадках термінового розгляду заяв, звернень громадян скликається  позачергова сесія.

8.2. У випадках неможливостi селищним головою скликати сесiю ради, сесiю скликає секретар ради на підставі ст. 50 ч. 3 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”.

Стаття 9. Розпорядження  селищного голови  чи пропозицiї (у передбачених ст.46 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”) про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до вiдома депутатiв i населення не пiзнiш як за 10робочих днiв до сесії , а у виняткових випадках – не пiзнiше як за  день до сесії iз зазначенням часу скликання, мiсця проведення та питань, якi передбачається внести на розгляд ради.

Пропозицii про скликання сесії селищної ради, подаються селищному головi  iз зазначенням питань iз проектами документiв, розгляд яких пропонується.

Стаття 10. Сесiя ради є правомочною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь бiльше половини депутатiв вiд загального складу ради.

Стаття 11. Пропозицiї щодо питань на розгляд можуть вноситися селищним головою, постiйними комiсiями, та депутатами ради.

Стаття 12. Протоколи сесiй селищної ради пiдписуються селищним головою, у разi його вiдсутностi – секретарем ради.

РОЗДIЛ III. Порядок денний сесії

Стаття 13. Проекти порядку денного, рiшень ради з основних питань, iнформацiйнi та допомiжнi матерiали надаються депутатам,  за  їх зверненням, не пiзнiше як за три днi до вiдкриття чергової сесії, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії .

Стаття 14. Пропозицii щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії , подаються секретарю селищної ради за 25 днiв до сесії супровiдною запискою i проектом рiшення, яке пропонується прийняти з цього питання, та розглядаються попередньо постiйними комiсiями ради. Проекти рiшень повиннi бути юридично обгрунтованими, погоджені з фахівцями та завізовані юрисконсультом селищної ради.

 1. 1. У разі скликання позачергової сесії терміни попереднього розгляду проектів рішень та оприлюднення їх на дошці оголошення та офіційному вебсайті селищної ради скорочується до 1 дня до сесії.

Стаття 15. Пропозицiї до порядку денного, внесенi пiзнiше зазначеного строку, або пiд час чергової сесії , вносяться на розгляд селищної ради у виняткових випадках за рiшенням ради.

Стаття 16. Питання, затвердженого порядку денного сесії селищної ради можуть розглядатися в iншiй послiдовностi, нiж в ньому передбачено, вiдкладатися чи виключатися з порядку денного за рiшенням ради.

РОЗДIЛ IV. Засiдання  сесій селищної ради

Стаття 17. Засiдання  сесій  селищної ради вiдкриває, веде i закриває селищний голова.

Стаття 18. Головуючий на пленарному засiданнi ради:

– вiдкриває, закриває та веде засiдання, оголошує перерви в засiданнях селищної ради;

– вносить на обговорення проекти рiшень, оголошує повну назву та iнiцiаторiв внесення питань, iнформує про матерiали, що надiйшли на адресу сесії ;

– оголошує списки осiб, якi записалися для виступу;

– надає слово для доповiдi (спiвдоповiдi), виступу, оголошує наступного оратора;

– створює рiвнi можливостi депутатам, депутатським групам та фракцiям для участi в обговореннi питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання регламенту селищної ради, всiма присутнiми на засiданнi;

– робить офiцiйнi та iншi повiдомлення;

– забезпечує порядок в залi засiдання ради;

– здiйснює iншi повноваження, що випливають з цього регламенту.

Стаття 19. Для органiзацii пленарного засiдання головуючий на засiданнi має право в першочерговому порядку вносити пропозицiї з процедурних питань щодо ходу засiдання; якщо з цих питань висуваються альтернативнi пропозицiї, його пропозицiя ставиться на голосування першою.

Стаття 20. На засiданнях селищної ради можуть бути присутнiми депутати обласної, районної ради, голова районної державної адміністрації, голова районної ради.

При необхідності на засідання сесії селищної ради запрошуються представники політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, преси, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання.

Запрошенi повиннi утримуватися вiд публiчних проявiв свого ставлення до питань, якi розглядаються радою або постiйною комiсiєю. У разi порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутнiми на засiданнi.

Стаття 21. Пленарнi засiдання селищної ради проводяться у сесiйнiй залi державною мовою.

При необхiдностi можуть проводитись виїзднi засiдання ради.

РОЗДIЛ V. Прийняття рiшень

Стаття 22. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативнi та iншi акти у формi рiшень. Рiшення селищної ради приймаються на пленарному засiданнi пiсля їх обговорення бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради, крiм випадкiв, передбачених цим Регламентом.

Рiшення селищної ради може прийматися без обговорення на пленарному засiданнi, якщо жоден з депутатiв не наполягає на цьому.

Стаття 23. Рiшення ради приймається вiдкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією України, Законами України  та цим Регламентом,  або  за  рішенням ради  проводиться таємне голосування.  Рішення про  таємне голосування,  а  також  про  поіменне голосування  приймається,  якщо  на  цьому  наполягає  більшість  депутатів від загального складу ради.

Стаття 24. Голосування здiйснюється депутатами особисто в залi засiдань.

Стаття 25. Рiшення ради, її органiв, розпорядчi документи посадових осiб ради з мотивiв їх невiдповiдностi Конституцiї або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 26. Рiшення ради та її органiв, розпорядчi документи посадових осiб ради доводяться до вiдома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копiя вiдповiдних рiшень ради, розпоряджень селищного голови .

РОЗДIЛ VI. Порядок надання слова

Стаття 27. Час, який надається для доповiдi, визначається селищною радою за проханням доповiдача.

Для спiвдоповiдi надається до 10 хвилин, а для заключного слова 5 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 5 хвилин.

Для виступiв щодо процедури та з мотивiв голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицiй i довiдок, внесення поправок надається до 3 хвилин, але не бiльше 2 разiв по кожному з них.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалiсть виступiв за згодою депутатiв.

Стаття 28. Головуючий на засiданнi надає слово депутатам з дотриманням черговостi.

Стаття 29. Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли вiн виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатськоi етики.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували iншi оратори пiд час обговорення питання, що розглядається i головуючий на засiданнi вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатню iнформацiю, вiн може звернутися до оратора з проханням скоротити або закiнчити виступ.

Стаття 30. Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань i вiдповiдей, для виступiв депутатiв, пiсля закiнчення якого головуючий на засiданнi припиняє надання слова.

Стаття 31. Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення текстiв своїх виступiв до протоколу сесії .

Стаття 32. Запитання доповiдачам i спiвдоповiдачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко i чiтко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений вiн вiдповiддю.

Депутатам, якi виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Пiсля обговорення доповiдачi i спiвдоповiдачi мають право на заключне слово.

РОЗДIЛ VII. Порядок голосування пропозицiй

Стаття 33. Пiсля закiнчення обговорення питання головуючий на засiданнi може оголосити порядок голосування з обговореного питання.

Стаття 34. Початок голосування головуючий погоджує з присутнiми на засiданнi депутатами, оголошує про необхiдну кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надiйшли вiд депутатiв пропозицiї.

Стаття 35. На голосування ставляться всi пропозицiї i поправки, внесенi депутатами в ходi обговорення питання.

Обговорення та голосування будь-якого рішення проводиться без присутності зацікавлених осіб.

Стаття 36. Головуючий на засiданнi може вiдмовити iнiцiатору пропозицiї чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чiтко або не стосується обговорюваного питання, суперечить ранiше прийнятим рiшенням, повторює за суттю вiдхилений селищною радою текст.

Стаття 37. У разi, коли двi або бiльше пропозицiй, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, селищна рада проводить голосування пропозицiй у порядку їх внесення.

Стаття 38. Перед кожним голосуванням головуючий формулює змiст питання, що буде ставитися на голосування, пiсля чого вiдразу пропонує провести голосування щодо нього.

Пiсля закiнчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 39. Пiсля оголошення головуючим початку голосування нiхто не може його переривати. З початку голосування i до оголошення його результатiв слово нiкому не надається.

У разi порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатiв.

РОЗДIЛ VIII. Дисциплiна та етика на пленарних засiданнях

Стаття 40. На засiданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливi висловлювання та непристойнi слова, закликати до незаконних дiй. Головуючий на засiданнi має право попередити оратора про неприпустимiсть таких висловлювань i закликiв або припинити його виступ, а у разi повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засiданнi за рiшенням ради.

Стаття 41. Якщо головуючий звертається до оратора, останнiй повинен зупинити свiй виступ, у противному разi головуючий може припинити його виступ.

Стаття 42. Якщо оратор перевищує час, вiдведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий пiсля двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена пiсля позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

Стаття 43. Пiд час засiдання сесії селищної ради депутати не повиннi заважати ораторам i слухачам дiями, якi перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термiн, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано iз застосуванням до оратора заходiв впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 44. Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання сесії селищної ради, головуючий попереджає його персонально i закликає до порядку.

Пiсля повторного попередження протягом засiдання головуючий за згодою бiльшостi присутнiх депутатiв, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити слова депутата до кiнця засiдання.

РОЗДIЛ IХ. Протокол засiдання сесії селищної ради

Стаття 45. Засiдання сесії селищної ради протоколюється. Ведення протоколу засiдань селищної ради здiйснює секретар сесії. Протокол засiдань селищної ради пiдписує головуючий на засiданнi. У протоколi засiдання селищної ради зазначаються:

– дата проведення засiдання,

– кiлькiсть депутатiв, присутнiх на засiданнi,

– запрошенi на сесiю,

– питання порядку денного, внесенi на розгляд,

– прiзвища головуючого i виступаючих,

– всi внесенi на голосування питання,

– повнi результати голосування i прийнятi рiшення.

В протоколі повинно бути відображено весь хід сесії. Викладено зміст доповідей, співдоповідей, виступів, повідомлень, заяв, запитань і запитів та відповідей на них, результати кожного голосування. До протоколу додаються списки присутніх на сесії депутатів, а також списки запрошених осіб з указанням їх посад та місяця роботи.
Протокол сесії оформляється в місячний строк.
Оригінали протоколів зберігаються в секретаря, а потім здаються в державний архів.

Якщо сесiя триває кiлька днiв, протоколи засiдань складаються за кожен день окремо.

 

РОЗДIЛ X. Депутат селищної ради

Стаття 46. Повноваження депутата ради починаються з моменту офiцiйного оголошення селищною територiальною виборчою комiсiєю на сесії ради рiшення про пiдсумки виборiв та визнання повноважень депутатiв i закiнчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 47. Депутат представляє iнтереси вiдповiдних округів, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у дiяльностi ради та утворюваних нею органiв, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однiєї з постiйних комiсiй ради.

Стаття 48. На час сесiй, засiдань постiйних комiсiй ради, а також для здiйснення депутатських повноважень в iнших, передбачених законом випадках, депутат звiльняється вiд виконання виробничих або службових обов’язкiв з вiдшкодуванням йому середнього заробiтку за основним мiсцем роботи та iнших витрат, пов’язаних а депутатською дiяльнiстю.

Стаття 49. Депутат зобов’язаний брати участь у роботi сесiй ради, засiдань постiйної та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов’язаний зареєструватися i бути присутнiм на засiданнi селищної ради та її органiв, до яких його обрано. Депутат не може не брати участi у голосуваннi, крiм випадкiв, коли селищна рада приймає рiшення щодо нього персонально.

Стаття 50. Депутат, який не може взяти участi в засiданнi селищної ради, повинен завчасно iз зазначенням причини, повiдомити про це селищного голову через виконавчий апарат селищної ради,  про неможливiсть взяти участь у засiданнi постiйної комісії – голову цiєї комісії .

У разi пропуску засідань сесій депутатом без поважних причин протягом року бiльше половини пленарних засiдань ради або засiдань постiйної комісії , невиконання ним рiшень i доручень ради та її органiв вiдповiдна рада може звернутися до виборцiв з пропозицiєю про вiдкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 51. Депутат має право ухвального голосу з усiх питань, якi розглядаються на сесiях ради, а також на засiданнях постiйної та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано.

Стаття 52. Депутат має право звернутися iз запитом до селищного голови, керівників пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, розташованих або зареєстрованих на територii селища.

Стаття 53. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язанi дати усну чи письмову вiдповiдь на запит на сесії ради у 15 денний строк, якщо iншi термiни не встановленi радою. За результатами розгляду запиту рада при необхiдностi приймає рiшення.

Стаття 54. Пропозицiї, зауваження, висловленi депутатами на сесії ради або переданi в письмовiй формi головуючому на сесії , розглядаються радою чи за її дорученням постiйними комiсiями ради або надсилаються на розгляд вiдповiдним органам та посадовим особам, якi зобов’язанi розглянути цi пропозицiї i зауваження у строки, встановленi радою, i про вжитi заходи повiдомити депутата та раду.

Стаття 55. Депутат має право знайомитися з офiцiйними документами роботи ради, якi зберiгаються у селищній раді та, за  згодою селищного голови, робити з них виписки, копiювання цих документiв.

Стаття 56.Повноваження депутатiв, порядок органiзацiї i гарантiї депутатської дiяльностi визначаються Конституцiею України, Законами України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” та “Про статус депутатів мiсцевих рад”, iншими законами, цим Регламентом.

РОЗДIЛ XI. Постiйнi комісії ради

Стаття 57. Постiйнi комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатiв, для вивчення, попереднього розгляду i пiдготовки питань, якi належать до її вiдання, здiйснення контролю за виконанням рiшень ради.

Стаття 58. Постiйнi комісії обираються радою на строк її повноважень у складi голови i членiв комісії . Всi iншi питання структури комісії вирiшуються вiдповiдною комiсiєю.

За рiшенням ради про обрання постiйних комiсiй голосування може проводитися в цiлому по складу комісії , або по кожнiй кандидатурi окремо, або в iншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати новi постiйнi комісії , лiквiдовувати i реорганiзовувати ранiше утворенi комісії , вносити змiни до складу комiсiй. Депутат може обиратись до складу однiєї постiйноi комісії та брати участь в роботi iнших комiсiй з правом дорадчого голосу. Чисельнiсть комiсiй формується у приблизно рiвнiй кiлькостi.

Стаття 59. До складу постiйних комiсiй не можуть бути обранi селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, секретар селищної ради.

Стаття 60. Постiйнi комісії за дорученням ради або за власною iнiцiативою попередньо розглядають проекти програм соцiально – економiчного i культурного розвитку, мiсцевого бюджету, звiти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних галузей господарського i соцiально-культурного будiвництва, iншi питання, якi вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рiшень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесiях ради з доповiдями i спiвдоповiдями.

Стаття 61. Постiйнi комісії у питаннях, якi належать до їх вiдання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати вiд керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та їх фiлiалiв i вiддiлень необхiднi матерiали i документи.

Стаття 62. Органiзацiя роботи постiйної комісії ради покладається на голову комісії  Голова комісії скликає i веде засiдання комісії , дає доручення членам комісії , представляє комiсiю у вiдносинах з iншими органами, об’єднаннями громадян, пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також громадянами, органiзовує роботу по реалiзацiї висновкiв i рекомендацiй комісії. У разi вiдсутностi голови комісії або неможливостi ним виконувати свої повноваження з iнших причин його функцiї здiйснює секретар комісії .

Стаття 63. Засiдання постiйної комісії скликається в мiру необхiдностi i є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина вiд загального складу комісії .

Стаття 64. За результатами вивчення i розгляду питань постiйнi комісії готують висновки i рекомендацiї. Висновки i рекомендацiї постiйної комісії приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального складу комісії i пiдписуються головою комісії , а в разi його вiдсутностi – секретарем комісії . Протоколи засiдань комісії пiдписуються головою i секретарем комісії .

Стаття 65. Рекомендацiї постiйних комiсiй пiдлягають обов’язковому розгляду органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами, яким вони адресованi. Про результати розгляду i вжитi заходи повинно бути повiдомлено комiсiям у встановлений ними строк.

Стаття 66. Постiйна комiсiя для вивчення питань, розробки проектiв рiшень ради може створювати пiдготовчi комісії i робочi групи з залученням представникiв громадськостi, вчених i спецiалiстiв. Питання, якi належать до вiдання кiлькох постiйних комiсiй, можуть за iнiцiативою комiсiй, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постiйними комiсiями спiльно. Висновки i рекомендації, прийнятi постiйними комiсiями на їх спiльних засiданнях, пiдписуються головами вiдповiдних постiйних комiсiй.

Стаття 67. Депутати працюють у постiйних комiсiях на громадських засадах.

Стаття 68. Постiйнi комісії є пiдзвiтними радi та вiдповiдальними перед нею.

Стаття 69. Селищна рада утворює постiйнi комісії :

 1. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін:
 2. Комісія з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин.
 3. Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, комунальної власності, транспорту та зв’язку

4.Комісія з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я та забезпечення законності та правопорядку.

 

 

РОЗДIЛ XII. Депутатськi групи та фракції

Стаття 70. Депутати селищної ради можуть добровiльно об’єднуватись у депутатськi групи та фракції за умов, що до їх складу входять депутати за кiлькiстю не меншою, нiж 20 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi складу ради.

Депутатськi групи, сформованi на основi партiйної  належностi депутатiв називаються депутатськими фракцiями. До складу депутатської фракції можуть входити i позапартiйнi депутати, якi пiдтримують програмнi документи вiдповiдної партiї. Депутатськi групи, сформованi на позапартiйнiй основi, об’єднують депутатiв, якi подiляють однаковi або схожi погляди з питань державного або соцiально-економiчного розвитку.

Стаття 71. Депутатськi групи та фракції не можуть утворюватися для захисту приватних, колективних, комерцiйних, мiсцевих, професiйних чи релiгiйних iнтересiв.

Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції , його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцiєю.

Стаття 72. Депутат не може входити до складу бiльш як однiєї зареєстрованої депутатської групи чи фракції . Селищний голова , заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, та секретар не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції .

Стаття 73. Утворення депутатських груп та фракцiй, їх органiзацiя та утворення нових може проводитись протягом повноважень селищної ради.

Стаття 74. Головуючий iнформує на пленарному засiданнi депутатiв про створення депутатської групи чи фракції, її кiлькiсний та персональний склад i уповноважених представникiв.

У такому ж порядку повiдомляється про змiни в складi депутатських груп та фракцiй.

Стаття 75. Про змiни у складi депутатської групи чи фракції її повноважний представник повiдомляє письмово селищного голову, це повiдомлення пiдписує i депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції , якщо депутата виключено з групи чи фракції .

Стаття 76. У разi, коли склад депутатської групи чи фракції скорочується нижче встановленої кiлькостi, вона селищним головою оголошується розпущеною.

Стаття 77. Кожна депутатська група чи фракцiя має гарантоване право на виступ свого представника з усiх питань порядку денного.

Стаття 78. Жодна депутатська група чи фракцiя не має права виступати вiд iменi селищної ради.

Стаття 79. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат селищної ради поширює серед депутатiв пiдготовленi нею матерiали як офiцiйнi документи.

РОЗДIЛ XIII. Тимчасовi контрольнi комісії ради

Стаття 80. Тимчасовi контрольнi комісії ради є органами ради, якi обираються з числа її депутатiв для здiйснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень мiсцевого самоврядування. Контрольнi комісії подають звiти i пропозицiї на розгляд ради.

Стаття 81. Рiшення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше половини депутатiв вiд загального складу ради.

Стаття 82. Засiдання тимчасових контрольних комiсiй ради проводяться, як правило, закритi. Депутати, якi входять до складу тимчасової контрольної комісії , та залученi комiсiєю для участi в її роботi спецiалiсти, експерти, iншi особи не повиннi розголошувати iнформацiю, яка стала їм вiдома у зв’язку з її роботою.

Стаття 83. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рiшення щодо результатiв роботи цiєї комісії , а також у разi припинення повноважень ради, яка створила цю комiсiю.

РОЗДIЛ XIV. Селищний голова

Стаття 84. Повноваження селищного голови починається з моменту оголошення селищною територіальною виборчою комісією про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи.

Стаття 85. Селищний голова виконує свої обов’язки до обрання селищного голови нового скликання.

Селищний голова не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 86. Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує в межах, визначених  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконкому та секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

12) є розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

13) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

14) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

15) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

16) веде особистий прийом громадян;

17) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

19) в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 87. Селищний голова не рідше одного разу на рік  звітує про свою роботу  перед територіальною громадою  на відкритій зустрічі з громадянами.

РОЗДIЛ XV. Секретар  селищної ради

Стаття 88. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

Стаття 89. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 90. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі Закон), здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує в 15 – денний термін доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 91. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Стаття 92. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

РОЗДIЛ XVI. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому.

Стаття 93. Пропозицiї щодо кандидатур для обрання заступника  селищного голови ради вносить селищний голова.

Стаття 94. Обраним заступником голови ради вважається кандидат, що за результатами  голосування набрав бiльше половини голосів вiд загальної кiлькостi депутатiв.

Стаття 95. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому працює у радi на постiйнiй основi. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумiсностi його дiяльностi з iншою роботою (дiяльнiстю), встановленi для селищного голови.

Стаття 96. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому може бути достроково звiльнений з посади за рiшенням ради, яке приймаеться шляхом голосування. Питання про його звiльнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як половини депутатiв вiд загального складу ради або голови ради.

РОЗДІЛ ХVІІ. Виконавчий комітет  селищної ради

Стаття 97. Виконавчий комітет ради утворюється селищною радою, на строк її повноважень. Його структура i чисельнiсть, встановлюються радою за пропозицією голови.

Стаття 98. Виконавчий комітет ради очолює селищний голова.

Стаття 99. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

Стаття100. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

Стаття101. Виконавчий комітет селищної ради забезпечує здiйснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

Стаття 102. До відання виконкому селищної ради належать власні повноваження та делеговані повноваження, відповідно до ст.27-40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 103. Виконавчий комітет утворює  комісії:

-Адміністративна

-Комісія з надзвичайних ситуацій та екології

-Узгоджувальна комісія

-По захисту прав споживачів

-Комісія в справах сім’ї та молоді

-Комісія з питань культури та освіти

-Комісія з житлових питань

-Опікунська рада

 

 

Стаття 104. Даний Регламент може бути доповнений i змiнений за рiшенням сесії селищної  ради.

 

Розділ ХVІІІ.Погоджувальна рада.

Стаття 105. Селищна рада може утворити Погоджувальну раду, яка є консультативно-дорадчим органом для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності селищної ради, координації роботи постійних комісій селищної ради, розгляду питань поточної роботи селищної ради в період між сесіями, та  більш ефективної підготовки сесійних засідань селищної ради.

Погоджувальна рада утворюється у складі селищного голови, секретаря селищної ради , голів постійних депутатських комісій ради , депутатських фракцій та груп.

Погоджувальна рада підзвітна селищній раді і діє згідно з Положенням про погоджувальну раду, затвердженим селищної радою за поданням селищного голови.

Погоджувальна рада здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання Погоджувальної  ради  є правомочним за умови присутності  на ньому   не   менше  2/3  від  її  складу.  Скликаються  засідання Погоджувальної ради селищним головою або за ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій (груп) напередодні пленарного засідання селищної ради. Засідання веде  селищний голова.

Рішення  Погоджувальної  ради приймаються такою кількістю голосів членів Погоджувальної  ради  з правом  вирішального  голосу,  яка  у сумарному підрахунку голосів членів їх фракцій (груп) забезпечує прийняття позитивного  рішення при голосуванні питання в сесійному залі.

Стаття 106. Погоджувальна рада :

а) вносить  пропозиції щодо річного та перспективного планів, які подаються на затвердження селищної ради;

б) розглядає та погоджує  пропозиції  щодо  проектів  порядку денного сесій та розкладу засідань  селищної ради;

в) формує  проект  порядку  денного  роботи селищної ради на кожне чергове та позачергове пленарне засідання;

г) ініціює перевірку внесених до селищної ради  проектів нормативно-правових актів   на   їх   відповідність   вимогам Регламенту селищної ради щодо структури, викладу, змісту та оформлення;

д) вносить пропозиції щодо  направлення проектів на  розгляд  у  комісії   і  депутатські  фракції\ (групи),  на  наукову,  юридичну та іншу експертизу,  встановлення термінів для підготовки висновків,  пропозицій та  зауважень  щодо нього;

е) розглядає пропозиції постійних депутатських комісій про готовність до розгляду в  пленарному  режимі  проектів рішень сесій і приймає відповідне рішення;

є) розглядає  питання  про  вжиття  заходів  для забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

ж) вирішує інші питання  організації  роботи селищної ради відповідно до Регламенту.

РОЗДІЛ ХIХ. Планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів селищної ради

 1. 107. Регуляторна діяльність селищної  ради здійснюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі-Закон) від 11 вересня 2003 року №1160-1V.
 2. Регуляторний акт – це:

– прийнятий селищною радою нормативно-правовий акт, який або окремі
положення   якого  спрямовані   на   правове   регулювання   господарських   та
адміністративних відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання;

– інший  офіційний  письмовий  документ,   який  встановлює,  змінює  чи
скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола
осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою
та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ
відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно –
правовим актом.

Регуляторна діяльність селищної  ради – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та іншими нормативно-правовими актами.

 1. 109. З метою   реалізації   державної   регуляторної   політики   у   сфері
  господарської  діяльності селищна рада  здійснює свої  повноваження  через
  постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, виробництва товарів народного споживання, підприємств та реформування земельних відносин (далі – відповідальна комісія).
 2. 110. За поданням відповідальної комісії селищна  рада в рамках підготовки та
  затвердження її перспективного плану роботи затверджує план діяльності з
  підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше
  15 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, мету їх прийняття, термін підготовки проектів, найменування  органів  та  підрозділів,   які  відповідають за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо селищна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, селищна рада повинна внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до селищної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в районній газеті „Подільська Зоря” не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.

 1. 111. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з
  підготовки   проектів   регуляторних   актів   до    розгляду    селищною радою
  покладається на розробників проектів.
 2. 112. Стосовно  кожного  проекту регуляторного  акта його розробником
  готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

 1. 113. Кожен проект  регуляторного   акта  разом   з   відповідним  аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих   днів з
  дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного
  акта.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 1. За рішенням селищної ради або відповідальної постійної комісії селищної ради:

– оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювались до внесення їх на розгляд сесії селищної ради;

– можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії селищної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів, за рішенням селищної ради або відповідальної постійної комісії ради, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

 1. 115. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове,повторне та періодичне відстеження його результативності.
 2. 116. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 4,7,8, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.
 3. 117. Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд до селищної
  ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання
  висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

Проект рішення подається обов’язково з офіційним висновком Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Вінницькій області щодо регуляторності проекту рішення.

 1. 118. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного
  висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяць.

 1. 119. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

Висновок відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

 1. 120. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідна постійна комісія є профільною.
 2. 121. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту
  регуляторного акта, голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки
  цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам
  статей 4 та 8 Закону.
 3. 122. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта,
  розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі,
  яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, селищного голови, відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі, аналіз регуляторного впливу не готується.

 1. 123. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо
регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин селищна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для усунення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

124.У відповідності до частини 2 ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо забезпечення виконання
заходів з відстеження результативності прийнятих селищною радою регуляторних
актів делегуються виконавчому комітету селищної, який і здійснює їх відповідно
до Закону.

Секретар селищної ради                                              С.Л.Олесенко

 • Голова Вороновицької ОТГ
  Ковінько Олександр Геннадійович
 • 23252, смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60, Вінницька область, Вінницький район
 • тел.(факс) +380 (432) 58-70-44
 • srvoron@ukr.net
 • Пн–Чт: з 8:00 до 17:00 год., Пт: з 8:00 до 16:00 год. (обідня перева з 13:00 до 14:00 год.)